Warunki użytkowania – Konto KIA

 

1               Wprowadzenie

 

1.1           Firma KIA oferuje swoje usługi, aby zapewnić bezpieczne, bezproblemowe i przyjemne korzystanie z produktów KIA. W związku z tym firma KIA umożliwia założenie „Konta KIA”. Konto KIA jest unikatowym, osobistym, niezbywalnym kontem, umożliwiającym korzystanie z różnych usług świadczonych przez firmę KIA i/lub firmy zewnętrzne. Usługi te mogą obejmować usługi online, aplikacje i inne usługi związane z oprogramowaniem. Dostęp do tych usług jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem Konta KIA.

 

1.2           W razie pytań dotyczących Konta KIA prosimy o kontakt z naszym telefonicznym centrum obsługi klienta pod numerem:

 

· België/Belgique:+32 80069706970
· France:+33 969 320 600
· United Kingdom:+44 3332022990
· Deutschland:+49 800 777 3044
· Sverige:+46 840 044 300
· Nederland:+31 888 542542
· España:+34 91 304 31 90
· Italia:+39 848 582 588
· Ireland:+35 3818300007
· Magyarország:+36 80 315 542
· Polska:+48 605542542
· Österreich:+43 1734290010
· Slovensko:+421 232 421 341
· Česko:+42 0222999333
· România:+40 213 125 005
· Ísland:+354 590 2130
· Suomi:+358 103 400 430
· Eesti:+372 6652600
· Latvija:+371 67320044
· Lietuva:+370 52125123
· България:+359 700 14 777
· Ελλάδα:+302105507477
· Switzerland:+41 62 788 88 22
· Portugal:+351 211 160 522

           

2               Warunki użytkowania

 

2.1           Zaznaczając odpowiednie pole podczas procesu akceptacji warunków, użytkownik akceptuje niniejsze „Warunki użytkowania” i zawiera umowę z firmą Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt, Niemcy (zwaną dalej „KIA” lub określaną wszelkimi formami odmiany wyrażeń „my” bądź „nasz”), dotyczącą utworzenia i użytkowania unikatowego Konta KIA (zgodnego z opisem poniżej w punkcie 3) na potrzeby dostępu i/lub zarządzania powiązanymi usługami, które opisano poniżej i które podlegają „Specjalnym warunkom użytkowania”. Takie Specjalne warunki użytkowania mogą ograniczać korzystanie z usług i/lub mogą wymagać połączenia z Kontem KIA. W razie konfliktu pomiędzy niniejszymi Warunkami użytkowania a mającymi zastosowanie Specjalnymi warunkami użytkowania priorytet mają Specjalne warunki użytkowania.

 

2.2           Tylko pełnoletni użytkownicy mają prawo do korzystania z Konta KIA.

 

2.3           Jeśli urządzenie(-a) użytkownika nie jest/nie są wyposażone w wymagane parametry techniczne lub jeśli urządzenie(-a) użytkownika nie spełnia(ją) wymogów określonych w niniejszych Warunkach użytkowania, nie jesteśmy zobowiązani do zapewnienia użytkownikowi możliwości korzystania z Konta KIA.

 

2.4           Użytkowanie Konta KIA może wymagać dostępu do internetu lub innych usług telekomunikacyjnych. Niniejsze Warunki użytkowania nie dotyczą usług telekomunikacyjnych, które mogą być wymagane do korzystania z Konta KIA. Usługi te są regulowane osobną umową (łącznie z opłatami) z dostawcą usług telekomunikacyjnych użytkownika.

 

2.5           Korzystanie z Konta KIA jest bezpłatne.

 

2.6           Aby uzyskać dostęp do niektórych usług, konieczne może być powiązanie/połączenie Konta KIA z jednym lub większą liczbą pojazdów KIA. Jest to określone w obowiązujących Specjalnych warunkach użytkowania.

 

2.7           Informacje podawane podczas tworzenia Konta KIA muszą być zgodne z prawdą. Dane gromadzone w związku z Kontem KIA obejmują:

 

imię i nazwisko, formę grzecznościową, adres e-mail, numer telefonu, hasło, kraj, preferowany język, fakt zaakceptowania niniejszych Warunków użytkowania.

 

2.8           Konto KIA zostanie utworzone do użytkowania zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania. Jeśli będzie to wymagane, będziemy kontaktować się z użytkownikiem w sprawach związanych z Kontem KIA z wykorzystaniem adresu e-mail podanego podczas rejestrowania Konta KIA.

 

3               Zmiany Warunków użytkowania

 

Od czasu do czasu w uzasadnionych przypadkach możemy zmieniać niniejsze Warunki użytkowania lub funkcje Konta KIA. Użytkownik będzie powiadamiany o zmianach pocztą elektroniczną lub z wykorzystaniem innej formy komunikacji. Jeśli użytkownik nie wyrazi sprzeciwu wobec takich zmian w formie pisemnej w ciągu 4 tygodni od otrzymania powiadomienia, zmiany zostaną uznane za zaakceptowane. Wyraźnie poinformujemy użytkownika o jego prawie do odrzucenia zmian oraz o konsekwencjach zachowania milczenia.

 

4               Ograniczenia dotyczące użytkowania

 

4.1           Użytkownik nie może korzystać z Konta KIA w sposób naruszający postanowienia niniejszych Warunków użytkowania.

 

4.2           Dodatkowo użytkownik nie może korzystać z Konta KIA w sposób naruszający obowiązujące prawa lub przepisy, takie jak prawa własności intelektualnej lub przepisy ruchu drogowego. Zabroniony jest również sposób użytkowania zagrażający bezpieczeństwu Konta KIA oraz sposób użytkowania, który może zagrozić lub uszkodzić infrastrukturę techniczną firmy KIA lub strony trzeciej bądź możliwość użytkowania Konta KIA przez innych klientów. Dodatkowo użytkownik nie może niszczyć, dezaktywować lub w inny sposób zakłócać funkcjonowania Konta KIA bądź wprowadzać do Konta KIA jakichkolwiek wirusów, robaków komputerowych, złośliwego oprogramowania, oprogramowania szpiegującego, koni trojańskich lub jakiegokolwiek innego szkodliwego kodu lub programu, który może zakłócić funkcjonowanie Konta KIA.

 

4.3           Konto KIA wymaga podania hasła. Użytkownik jest zobowiązany do wybrania hasła, które będzie wystarczająco bezpieczne dla stron trzecich. Możemy ustalać zasady dotyczące definicji wystarczająco bezpiecznego hasła. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymywanie hasła w tajemnicy i nieujawnianie go stronom trzecim. Jeśli użytkownik podejrzewa, że strona trzecia uzyskała nieupoważniony dostęp do hasła użytkownika, jest zobowiązany do bezzwłocznej zmiany hasła. Jeśli użytkownik podejrzewa, że strona trzecia otrzymała nieupoważniony dostęp do usług za pośrednictwem Konta KIA użytkownika, prosimy o bezzwłoczny kontakt z naszym działem obsługi klienta (zob. punkt 1.2).

 

5               Prawa własności intelektualnej

 

5.1           Całość treści na Koncie KIA stanowi własność firmy KIA, jej bezpośrednich lub pośrednich spółek zależnych i jednostek powiązanych (zwanych dalej łącznie „Grupą KIA”) lub stron trzecich, i jest chroniona przez odpowiednie prawa autorskie z wszelkimi prawami zastrzeżonymi. Wszelkie prawa do Konta KIA, wykorzystywanego oprogramowania, treści i ich układu są własnością Grupy KIA i jej licencjodawców. Użytkownik nie może sprzedawać, rozpowszechniać, publikować, nadawać, wprowadzać do obiegu ani komercyjnie wykorzystywać Konta KIA w jakikolwiek sposób bez naszej wyraźnej zgody na piśmie. Użytkownik nie może odtwarzać (w całości lub w części), transmitować (w sposób elektroniczny lub inny), modyfikować, wyświetlać, przekazywać, udzielać licencji, udostępniać łącza lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać Konta KIA do jakichkolwiek celów publicznych lub komercyjnych bez naszego uprzedniego zezwolenia.

 

5.2           Żaden zapis niniejszych Warunków użytkowania nie może być interpretowany jako udzielenie licencji lub prawa do wykorzystywania jakiegokolwiek obrazu, znaku towarowego, znaku lub logo KIA, które stanowią własność Grupy KIA. Grupa KIA zastrzega sobie wszelkie prawa dotyczące firmowych informacji lub materiałów powiązanych z Kontem KIA i będzie egzekwować takie prawa w pełnym zakresie obowiązującego prawa autorskiego i ochrony znaków towarowych.

 

6               Treści użytkownika

 

Firma KIA nie rości sobie praw własności do treści udostępnianych przez użytkownika za pośrednictwem Konta KIA i żaden zapis niniejszych Warunków użytkowania nie ogranicza praw użytkownika do wykorzystywania takich treści.

 

7               Odpowiedzialność

 

7.1           Odpowiedzialność umowna i ustawowa firmy KIA za szkody wynikające z niewielkiego zaniedbania jest – bez względu na jej podstawę prawną – ograniczona w następujący sposób:

 

a)            firma KIA ponosi odpowiedzialność do kwoty możliwych do przewidzenia szkód typowych dla tego rodzaju umowy wynikających z naruszenia istotnych zobowiązań umownych;

 

b)            firma KIA nie ponosi odpowiedzialności za niewielkie zaniedbania skutkujące naruszeniem jakiegokolwiek innego mającego zastosowanie obowiązku dochowania należytej staranności.

 

7.2           Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku jakiejkolwiek obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej, w szczególności w odniesieniu do odpowiedzialności za winę umyślną, odpowiedzialności określonej w niemieckiej ustawie o odpowiedzialności za produkty (Produkthaftungsgesetz) oraz odpowiedzialności za zawinione obrażenia ciała. Dodatkowo takie ograniczenia odpowiedzialności nie będą obowiązywać, jeśli – oraz w zakresie, w jakim – firma KIA udzieliła określonej gwarancji.

 

7.3           Punkty 7.1 i 7.2 mają zastosowanie odpowiednio do odpowiedzialności firmy KIA za utracone wydatki.

 

7.4           Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia uzasadnionych działań w celu zapobiegania i minimalizacji szkód.

 

8               Ochrona danych

 

Informacje na temat sposobu gromadzenia i przetwarzania przez nas danych osobowych w związku z obsługą Konta KIA znajdują się w naszych Zasadach ochrony prywatności – Konto KIA. Dokładne informacje o przetwarzaniu danych w związku z naszymi usługami innymi niż Konto KIA znajdują się w Zasadach ochrony prywatności dotyczących odpowiedniej usługi.

 

9               Okres obowiązywania

 

9.1           Użytkownik może rozpocząć korzystanie z Konta KIA w dniu zarejestrowania Konta KIA.

 

9.2           Konto KIA można dezaktywować w dowolnej chwili. Po dezaktywowaniu konta nie można z niego korzystać do logowania się do usług z nim powiązanych. W takim przypadku, aby móc nadal korzystać z tych usług, wymagana będzie reaktywacja istniejącego Konta KIA lub utworzenie nowego Konta KIA.

 

9.3           Niniejszą umowę można również rozwiązać w dowolnej chwili. W takim przypadku niniejsze Warunki użytkowania przestaną obowiązywać. Jeśli posiadanie Konta KIA jest wymagane do korzystania z usługi, rozwiązanie umowy wejdzie w życie najwcześniej w chwili, w której zakończy się zobowiązanie do świadczenia takiej usługi. Jeśli kilka usług jest powiązanych z posiadanym Kontem KIA, rozwiązanie umowy zależy od dotyczącej danej usługi umowy o najdłuższym czasie trwania.

 

9.4           Zastrzegamy sobie prawo do trwałego lub tymczasowego zablokowania i/lub uniemożliwienia korzystania z Konta KIA w przypadku istotnego naruszenia niniejszych Warunków użytkowania oraz, w razie istotnego naruszenia niniejszych Warunków użytkowania, do rozwiązania Warunków użytkowania.

 

10             Pozostałe postanowienia

 

10.1        Niniejsze Warunki użytkowania stanowią całość umowy pomiędzy stronami w odniesieniu do przedmiotowego użytkowania Konta KIA i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy pisemne lub ustne zawarte pomiędzy stronami w odniesieniu do przedmiotu umowy.

 

10.2        Odmienne, konfliktowe lub uzupełniające warunki i postanowienia sformułowane przez użytkownika będą mieć zastosowanie do użytkowania Konta KIA, tylko jeśli zostaną wyraźnie zaakceptowane przez nas na piśmie.

 

10.3        Jesteśmy uprawnieni do scedowania naszych praw i obowiązków zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania w całości lub w części na rzecz innego usługodawcy, powiadamiając o tym użytkownika z 6-tygodniowym wyprzedzeniem. Jednak w takim przypadku użytkownik jest uprawniony do rozwiązania umowy w ciągu jednego miesiąca od otrzymania powiadomienia z datą wejścia w życie w chwili przeprowadzenia zamierzonej cesji umowy na rzecz cesjonariusza. W powiadomieniu wyraźnie poinformujemy użytkownika o tym prawie do rozwiązania umowy.

 

v21072020