Gebruiksvoorwaarden - KIA-account

 

1               Inleiding

 

1.1           KIA wil u diensten aanbieden om uw KIA-ervaring zo veilig, moeiteloos en plezierig mogelijk te maken. Daarom biedt KIA u het " KIA-account " aan. Het KIA-account is een uniek, persoonlijk en niet-overdraagbaar account dat het gebruik van verschillende diensten van KIA en/of externe bedrijven mogelijk maakt. Deze diensten kunnen bestaan uit online diensten, apps en andere softwarediensten. U mag dergelijke diensten alleen gebruiken met uw KIA-account.

 

1.2           In het geval van vragen over het KIA-account, bel ons klanten callcenter op:

 

· België/Belgique:+32 80069706970
· France:+33 969 320 600
· United Kingdom:+44 3332022990
· Deutschland:+49 800 777 3044
· Sverige:+46 840 044 300
· Nederland:+31 888 542542
· España:+34 91 304 31 90
· Italia:+39 848 582 588
· Ireland:+35 3818300007
· Magyarország:+36 80 315 542
· Polska:+48 605542542
· Österreich:+43 1734290010
· Slovensko:+421 232 421 341
· Česko:+42 0222999333
· România:+40 213 125 005
· Ísland:+354 590 2130
· Suomi:+358 103 400 430
· Eesti:+372 6652600
· Latvija:+371 67320044
· Lietuva:+370 52125123
· България:+359 700 14 777
· Ελλάδα:+302105507477
· Switzerland:+41 62 788 88 22
· Portugal:+351 211 160 522

           

2               Gebruiksvoorwaarden

 

2.1           Door het aanvinken van een vakje in het acceptatieproces accepteert u deze "Gebruiksvoorwaarden" en sluit u een overeenkomst met Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt, Duitsland (hierna te noemen "KIA", "wij", "ons" of "onze") over de creatie en het gebruik van een uniek KIA-account (zoals verder beschreven in sectie 3 hieronder) voor de toegang en/of het beheer van de gerelateerde diensten, die verder worden beschreven in en zijn onderworpen aan "Speciale Gebruiksvoorwaarden". Dergelijke Bijzondere Gebruiksvoorwaarden kunnen het gebruik van de diensten beperken en/of de aansluiting van het KIA-account vereisen. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Gebruiksvoorwaarden en de van toepassing zijnde Bijzondere Gebruiksvoorwaarden, hebben de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden voorrang.

 

2.2           U mag het KIA-account alleen gebruiken als u meerderjarig bent.

 

2.3           Als uw toestel(len) niet zijn uitgerust met de nodige technische voorzieningen of als uw toestel(len) niet voldoen aan de vereisten van deze Gebruiksvoorwaarden, zijn we niet verplicht om u het KIA-account ter beschikking te stellen.

 

2.4           Voor het gebruik van het KIA-account kan internettoegang of andere telecommunicatiediensten nodig zijn. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op de telecommunicatiediensten die nodig kunnen zijn om het KIA-account te gebruiken. Deze zijn onderworpen aan een afzonderlijke overeenkomst (inclusief kosten) met de aanbieder van uw telecommunicatiediensten.

 

2.5           Het gebruik van het KIA-account is gratis.

 

2.6           Om toegang te krijgen tot bepaalde diensten kan het zijn dat u uw KIA-account moet koppelen/verbinden aan één of meer KIA-voertuigen. Dit is uiteengezet in de van toepassing zijnde Bijzondere Gebruiksvoorwaarden.

 

2.7           De informatie die u verstrekt voor het aanmaken van een KIA-account is correct. De gegevens die in verband met het KIA-account worden verzameld, omvatten:

 

Uw naam, aanhef, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, het wachtwoord, het land, de voorkeurstaal, het feit dat u deze Gebruiksvoorwaarden accepteert.

 

2.8           Het KIA-account wordt aangemaakt voor gebruik in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. We kunnen u bereiken onder het e-mailadres dat u hebt opgegeven bij de registratie van uw KIA-account in het kader van het KIA-account, indien gewenst.

 

3               Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden

 

We kunnen redelijkerwijs deze gebruiksvoorwaarden of functionaliteiten van het KIA-account van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen worden u per e-mail of in een andere vorm van kennisgeving meegedeeld. Indien u binnen 4 weken na ontvangst van de kennisgeving geen bezwaar maakt tegen deze wijzigingen in tekstvorm, worden de wijzigingen geacht te zijn overeengekomen. Wij zullen u expliciet informeren over het recht om te weigeren en de gevolgen van het zwijgen.

 

4               Beperkingen in het Gebruik

 

4.1           U mag het KIA-account niet gebruiken in strijd met de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.

 

4.2           Bovendien mag u het KIA-account niet gebruiken op een manier die in strijd is met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals intellectuele eigendomsrechten of verkeersvoorschriften. Een gebruik dat de veiligheid van het KIA-account bedreigt, alsook een gebruik dat de technische infrastructuur van KIA of een derde partij in gevaar kan brengen of kan schaden, of het gebruik van het KIA-account door andere klanten, is eveneens verboden. Bovendien mag u het KIA-account niet beschadigen, uitschakelen of anderszins verstoren of virussen, "wormen", malware, spyware, "trojaanse paarden" of andere schadelijke code of programma's die de werking van het KIA-account in gevaar kunnen brengen, in het KIA-account invoeren.

 

4.3           Voor het KIA-account is een wachtwoord nodig. U dient een wachtwoord te kiezen dat voldoende veilig is voor derden. We kunnen regels opstellen over wat telt als een voldoende veilig wachtwoord. U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoord en het niet bekendmaken aan een derde partij. Als u vermoedt dat een derde partij ongeoorloofde toegang tot uw wachtwoord heeft gekregen, dient u het wachtwoord onmiddellijk te wijzigen. Als u vermoedt dat een derde partij ongeoorloofde toegang heeft gekregen tot de diensten met uw KIA-account, neem dan onmiddellijk contact op met onze klantenservice (zie sectie 1.2).

 

5               Intellectuele Eigendomsrechten

 

5.1           De volledige inhoud van het KIA-account is eigendom van KIA, haar directe of indirecte dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (hierna gezamenlijk aangeduid als "KIA Groep") of derden en wordt beschermd door de van toepassing zijnde auteursrechtwetgeving met alle rechten voorbehouden. Alle rechten op de KIA Account, de onderliggende software, de inhoud en de regeling zijn eigendom van KIA Group en haar licentiehouders. U mag het KIA-account niet verkopen, distribueren, publiceren, uitzenden, circuleren of commercieel exploiteren op welke wijze dan ook zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag het KIA-account niet reproduceren (geheel of gedeeltelijk), verzenden (via elektronische middelen of anderszins), wijzigen, weergeven, herleveren, licentiëren, koppelen of op andere wijze gebruiken voor een openbaar of commercieel doel zonder onze voorafgaande toestemming.

 

5.2           Niets in deze Gebruiksvoorwaarden mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht om een afbeelding, handelsmerk, KIA-merk of logo te gebruiken, die allemaal eigendom zijn van KIA Groep. De KIA Groep behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot haar eigendomsinformatie of -materiaal in verband met het KIA-account en zal dergelijke rechten afdwingen tot de volledige omvang van het van toepassing zijnde auteursrecht- en merkenrecht.

 

6               Gebruikersinhoud

 

KIA maakt geen aanspraak op het eigendomsrecht van de inhoud die u via het KIA-account beschikbaar stelt, en niets in deze Gebruiksvoorwaarden beperkt uw rechten om dergelijke inhoud te gebruiken.

 

7               Aansprakelijkheid

 

7.1           De contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van KIA voor schade veroorzaakt door lichte nalatigheid wordt, ongeacht de rechtsgrond, als volgt beperkt:

 

a)            KIA is aansprakelijk tot het bedrag van de te verwachten schade die typisch is voor dit soort overeenkomsten als gevolg van een schending van materiële contractuele verplichtingen;

 

b)            KIA is niet aansprakelijk voor de licht nalatige schending van enige andere van toepassing zijnde zorgplicht.

 

7.2           De voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing op enige verplichte wettelijke aansprakelijkheid, in het bijzonder op aansprakelijkheid voor opzettelijk wangedrag, aansprakelijkheid volgens de Duitse wet op de productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz), en aansprakelijkheid voor verwijtbaar veroorzaakt lichamelijk letsel. Bovendien zijn dergelijke beperkingen van de aansprakelijkheid niet van toepassing indien en voor zover KIA een specifieke garantie heeft aanvaard.

 

7.3           Secties 7.1 en 7.2 gelden dienovereenkomstig voor KIA's aansprakelijkheid voor verspilde uitgaven.

 

7.4           U bent verplicht om redelijke inspanningen te leveren voor het voorkomen en minimaliseren van schade.

 

8               Gegevensbescherming

 

Voor informatie over hoe we persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken in verband met het KIA-account verwijzen we naar onze Privacyverklaring - KIA-account. Specifieke informatie over de verwerking van gegevens in verband met andere diensten dan het KIA-account is te vinden in de Privacyverklaring van de betreffende dienst.

 

9               Termijn

 

9.1           U kunt het KIA-account gebruiken vanaf de dag dat u zich voor het KIA-account hebt geregistreerd.

 

9.2           U kunt uw KIA-account op elk moment deactiveren. Zodra uw account gedeactiveerd is, kan het niet meer gebruikt worden om in te loggen op diensten die ermee verbonden zijn. In een dergelijk geval is de reactivering van uw bestaande KIA-account of het aanmaken van een nieuw Kia-account noodzakelijk om het gebruik van deze diensten voort te zetten.

 

9.3           U kunt dit contract ook te allen tijde opzeggen. In dat geval zijn deze Gebruiksvoorwaarden niet meer van toepassing. Indien het bestaan van een KIA-account noodzakelijk is voor het gebruik van een dienst, wordt de opzegging op zijn vroegst van kracht op het moment dat de verplichting tot het verlenen van de dienst eindigt. In het geval dat er meerdere diensten aan uw KIA-account zijn gekoppeld, is de langste contractduur relevant voor de opzegging.

 

9.4           We behouden ons het recht voor om het gebruik van het KIA-account permanent of tijdelijk te blokkeren en/of in te trekken in geval van een ernstige schending van deze Gebruiksvoorwaarden en, in geval van een ernstige schending van deze Gebruiksvoorwaarden, om de Gebruiksvoorwaarden te beëindigen.

 

10             Diversen

 

10.1        Deze Gebruiksvoorwaarden zijn de volledige overeenkomst van de partijen met betrekking tot het onderwerp van het gebruik van het KIA-account en vervangen alle voorafgaande overeenkomsten, schriftelijk of mondeling, tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp.

 

10.2        Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende bepalingen en voorwaarden van de gebruiker zijn alleen van toepassing op het gebruik van de KIA-account indien deze expliciet schriftelijk door ons zijn geaccepteerd.

 

10.3        Wij hebben het recht om onze rechten en plichten uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een andere dienstverlener door de gebruiker 6 weken van tevoren op de hoogte te stellen. In dit geval heeft de gebruiker echter het recht om de overeenkomst op te zeggen binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving die van kracht is op het moment van de voorgenomen overdracht van de overeenkomst aan de rechtverkrijgende. Wij zullen de gebruiker in de kennisgeving expliciet op de hoogte stellen van dit recht van opzegging.

 

v21072020