Privacyverklaring - KIA-account

 

 

Om u te voorzien van alle functionaliteiten die aan KIA-account verbonden zijn, moeten we bepaalde gegevens verwerken.

1               Verantwoording

 

Kia Connect GmbH, een Duitse rechtspersoon met het handelsregisternummer HRB 112541 en het officiële bedrijfsadres Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt, Duitsland, hierna "KIA", "wij" of "ons" genoemd, is verantwoordelijk voor de verwerking van alle persoonlijke gegevens zoals hieronder uitgelegd.

 

2               Contactgegevens

 

Als u vragen hebt over of in verband met deze privacyverklaring of als u een van uw rechten wilt uitoefenen met betrekking tot de behandeling van uw persoonlijke gegevens (zie 8 hieronder), neem dan contact met ons op via de bovenstaande contactgegevens of:

 

Kia Connect GmbH

E-mailadres: info@kia-connect.eu

Telefoon:

 

· België/Belgique:+32 80069706970
· France:+33 969 320 600
· United Kingdom:+44 3332022990
· Deutschland:+49 800 777 3044
· Sverige:+46 840 044 300
· Nederland:+31 888 542542
· España:+34 91 304 31 90
· Italia:+39 848 582 588
· Ireland:+35 3818300007
· Magyarország:+36 80 315 542
· Polska:+48 605542542
· Österreich:+43 1734290010
· Slovensko:+421 232 421 341
· Česko:+42 0222999333
· România:+40 213 125 005
· Ísland:+354 590 2130
· Suomi:+358 103 400 430
· Eesti:+372 6652600
· Latvija:+371 67320044
· Lietuva:+370 52125123
· България:+359 700 14 777
· Ελλάδα:+302105507477
· Switzerland:+41 62 788 88 22
· Portugal:+351 211 160 522

 

 

Als alternatief kunt u ook contact opnemen met onze medewerker voor gegevensbescherming:

 

E-mail: dpo@kia-connect.eu

Normale post: Data Protection Officer, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main.

 

3               Doel en rechtsgrondslag voor de verwerking

 

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens die u verstrekt in verband met uw registratie van uw KIA-account en het verdere gebruik van uw KIA-account. Het doel van onze verwerking is om uw KIA-account te beheren (vanaf het inloggen tot de mogelijke beëindiging), om u te voorzien van alle functies van de KIA-account, om u toegang te geven tot de diensten waarvoor een KIA-account nodig is en om u op de hoogte te stellen van updates van de KIA-account.

 

De wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonsgegevens is het feit dat deze verwerking nodig is voor de uitvoering van ons contract met u met betrekking tot het KIA-account (Art. 6, (1) (b), van de algemene EU-verordening inzake gegevensbescherming ("GDPR")) of gebaseerd is op de legitieme belangen van KIA (Art. 6, (1) (f) GDPR).

 

Elke verdere gegevensverwerking met betrekking tot bepaalde telematicadiensten is onderworpen aan afzonderlijke privacyverklaringen voor de desbetreffende dienst(en).

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor andere doeleinden als wij daartoe op grond van wettelijke voorschriften verplicht zijn (bijvoorbeeld doorgifte aan rechtbanken of strafrechtelijke instanties), als u toestemming heeft gegeven voor de betreffende verwerking of als de verwerking anderszins rechtmatig is volgens de geldende wetgeving. Indien de verwerking voor een ander doel plaatsvindt, zullen wij u, indien nodig, aanvullende informatie verstrekken. Wij houden ons niet bezig met geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering in verband met de App Services, tenzij wij u uitdrukkelijk op de hoogte hebben gesteld van dergelijke geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering op een andere manier.

 

4               Categorieën van persoonlijke gegevens

 

De gegevens die in verband met het KIA-account worden verzameld, omvatten: Uw naam, aanhef, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, het wachtwoord, het land, de voorkeurstaal, het feit dat u de Gebruiksvoorwaarden accepteert.

 

5               Ontvangers en categorieën van ontvangers van persoonsgegevens

 

De toegang tot uw persoonlijke gegevens bij KIA is beperkt tot die personen die op de hoogte moeten zijn om hun functie te kunnen uitoefenen.

 

Uw persoonsgegevens kunnen voor de respectieve doeleinden worden verwerkt door de hieronder vermelde ontvangers en categorieën ontvangers:

 

·       Private derde partijen - Aanverwante of niet-aanverwante privé-instanties, andere dan wij, die alleen of samen met anderen het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens bepalen.

 

·       Gegevensverwerkers - Bepaalde derde partijen, al dan niet gelieerd, kunnen uw persoonsgegevens ontvangen om deze namens KIA te verwerken, met inachtneming van passende instructies voor de respectieve verwerkingsdoeleinden. De gegevensverwerkers zijn contractueel verplicht om passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen om de persoonsgegevens te beschermen en om de persoonsgegevens alleen volgens de instructies te verwerken.

 

De gegevensverwerker voor het KIA-account is Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Duitsland.

 

·       Overheidsinstellingen, rechtbanken, externe adviseurs en soortgelijke derden die overheidsinstanties zijn zoals vereist of toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving.

 

6               Grensoverschrijdende gegevensoverdracht

 

Sommige van de ontvangers van uw persoonsgegevens bevinden zich buiten uw land of hebben mogelijk relevante activiteiten buiten uw land en de EU/EER, bijvoorbeeld in de Republiek Korea, waar de wetgeving inzake gegevensbescherming een ander beschermingsniveau kan bieden dan de wetgeving in uw rechtsgebied en ten aanzien waarvan de Europese Commissie geen besluit heeft genomen dat het beschermingsniveau passend is. Met betrekking tot gegevensoverdrachten naar dergelijke ontvangers buiten de EU/EER bieden wij passende veiligheidsmaatregelen door middel van door de Europese Commissie goedgekeurde overeenkomsten inzake gegevensoverdracht (bv. standaard contractuele bepalingen (2010/87/EU en/of 2004/915/EG)) met de ontvangers of door het nemen van andere maatregelen om een passend niveau van gegevensbescherming te bieden. Een kopie van de betreffende maatregel die we hebben genomen is beschikbaar via onze medewerker gegevensbescherming (zie 2 hierboven).

 

7               Opslagtermijn

 

Uw persoonlijke gegevens worden door ons en/of onze dienstverleners opgeslagen, voor zover dat nodig is voor de uitvoering van onze verplichtingen en voor de tijd die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor de persoonlijke gegevens worden verzameld, in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer wij uw persoonlijke gegevens niet meer hoeven te verwerken, zullen wij deze uit onze systemen en/of bestanden wissen en/of stappen ondernemen om deze op de juiste wijze te anonimiseren zodat u daarmee niet meer kunt worden geïdentificeerd (tenzij wij uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen. Zo kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens in contracten, mededelingen en zakelijke brieven onderworpen zijn aan wettelijke bewaarplicht, waarvoor een bewaartermijn van maximaal 10 jaar kan gelden.

 

8               Uw Rechten

 

Indien u uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens heeft gegeven, kunt u deze toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken. Een dergelijke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking van de toestemming.

 

Op grond van de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming kunt u het recht hebben om: toegang te vragen tot uw persoonsgegevens, te verzoeken om rectificatie van uw persoonsgegevens; te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens, te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens; te verzoeken om gegevensoverdraagbaarheid, en bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Let wel, deze hiervoor genoemde rechten kunnen beperkt zijn op grond van de van toepassing zijnde nationale wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Als u uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op zoals 2 hierboven vermeld.

 

8.1               Recht op Toegang: U kunt het recht hebben om van ons een bevestiging te krijgen of er al dan niet persoonlijke gegevens over u worden verwerkt en, indien dat het geval is, om toegang tot de persoonlijke gegevens te vragen. De toegangsinformatie omvat - onder meer - de doeleinden van de verwerking, de betrokken categorieën van persoonsgegevens en de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt. Dit is echter geen absoluut recht en de belangen van andere personen kunnen uw recht op toegang beperken.

 

U kunt het recht hebben om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Voor verdere door u gevraagde kopieën kunnen wij een redelijke vergoeding in rekening brengen op basis van administratiekosten.

 

8.2               Recht op rectificatie: U kunt het recht hebben om van ons de rectificatie te verkrijgen van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Afhankelijk van de doeleinden van de verwerking kan het zijn dat u het recht heeft om onvolledige persoonsgegevens te laten invullen, onder meer door het verstrekken van een aanvullende verklaring.

 

8.3               Recht om te wissen ("recht om te worden vergeten"): Onder bepaalde omstandigheden kan het zijn dat u het recht hebt om van ons te verlangen dat uw persoonsgegevens worden gewist en dat wij verplicht zijn om deze gegevens te wissen.

 

8.4               Recht op beperking van de verwerking: Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om van ons een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vorderen. In dit geval worden de betreffende gegevens gemarkeerd en mogen deze alleen voor bepaalde doeleinden door ons worden verwerkt.

 

8.5               Recht op overdracht van de gegevens: Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar format te ontvangen en kunt u het recht hebben om deze gegevens ongehinderd door te geven aan een andere entiteit.

 

8.6               Recht van verzet: Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om op grond van uw specifieke situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en kan van ons worden verlangd dat wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken. Bovendien hebt u, indien uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, het recht om u te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, wat ook de profilering omvat voor zover deze verband houdt met dergelijke direct-marketing. In dit geval worden uw persoonsgegevens niet meer door ons voor dergelijke doeleinden verwerkt.

 

 

v21072020